Šiaulių dviračių mėgėjų asociacija - VELO ŠIAULIAI

Asociacija

Asociacijos tikslai ir veikla

2017 m. balandžio mėnesį buvo įkurta Šiaulių dviračių mėgėjų asociacija (žr. plačiau). Asociacijos tikslai: populiarinti dviratį, kaip transporto priemonę, Šiauliuose. Populiarinti dviračių sportą bei ginti Šiaulių miesto garbę dviračių sporto varžybose Lietuvoje bei užsienyje. Organizacija taip pat vykdo dviračių sporto renginius bei varžybas, prisideda prie įvairių akcijų ir projektų.

Kaip tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Šiaulių dviračių mėgėjų asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Asociacijos nario pareigos

Asociacijos narių pareigos: laikytis Asociacijos įstatų; vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus; dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

Nario mokestis

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. asociacijos nariais galite tapti NEMOKAMAI. Nuo 2019 m. sausio 1 d. visuotinio susitinkimo metu patvirtintas 25 EUR įstojimo mokestis. Metinis narystės mokestis – 10 EUR.

Asociacijos organai

Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas; vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas; 9.3. revizorius.

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 2/3 narių, arba vadovas.

Asociacijos lėšų ir paramos naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka

Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. Vadovas per 2 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių
finansinių metų veiklos ataskaitą. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

Asociacijos pranešimai ir skelbimai

Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.  Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

Jei turite klausimų, mielai į juos atsakysime. Klausti galite nurodytais kontaktais arba susisiekti socialiniame tinkle Facebook.